Orthopedics

Faculty List

Professor Dr.K.Kishore Kumar
Assoc Prof Dr.P.Venugopal
Asst Prof Dr.S.Madhusudhan
  Dr.B.Srinivas
Sr.Resident Dr.Eagolapu Raj Kumar
  Dr.Ch.Sushruth
  Dr.Sravan Kumar Kamarapu
  Dr.V.Krishna Kumar
  Dr.Vittanala Sandeep
  Dr.Yerramashetti Santhosh
  Dr.Boyinipally Vikas